Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Štatút sútaže

Štatút súťaže.

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže, ktoré prebiehajú na facebook stranke www.facebook.com/jazdeckepotrebyelthoro pre Slovenskú republiku (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom.

Usporiadateľom akcie:

El Thoro, s.r.o., Hlavná 260/70, 97211 Lazany, IČO: 46188550 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 24552/R (ďalej len „Usporiadateľ“).

Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

Všeobecné pravidlá:

- Súťaž bude prebiehať v termíne určenom v popise súťaže na facebooku www.facebook.com/jazdeckepotrebyelthoro (ďalej len „doba trvania súťaže“).

- Súťaž je určená len fyzickým osobám, ktorí sa v priebehu trvania tejto súťaže zapoja vyplnením na facebook stránke firmy El Thoro.

- Účasť v súťaži automaticky znamená súhlas s pravidlami súťaže a s účasťou v súťaži. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

- Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť v jednom súťažnom období jedenkrát.

Postup súťaže:

- súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť vyplnením údajov na fanúšikovskej facebook stránke firmy El Thoro. s.r.o.

  • na konci súťaže, bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa darček

- meno výhercu (meno a priezvisko) bude zverejnené na stránke www.facebook.com/jazdeckepotrebyelthoro najneskôr do 3 dní od ukončenia súťaže.

Pokiaľ výherca z dôvodu nesplnenia podmienok súťaže bude zo súťaže vyradený, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho miesto nastupuje súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako náhradník. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, že sa výherca neohlási do 3 kalendárnych dní od obdržania oznámenia o výhre

Výhra:

Výhra, ktorú môžu súťažiaci za splnenia podmienok tohto štatútu získať, sú nasledovné:

- produkt vyhlásený v príslušnom statuse na stránke www.facebook.com/jazdeckepotrebyelthoro

V prípade, že súťažiaci alebo jeho registrácia nebudú spĺňať podmienky súťaže, bude tento súťažiaci zo súťaže vylúčený. Výhra bude výherocovi zaslaná Slovenskou poštou na ním uvedenú adresu v rámci SR.

Všeobecné ustanovania

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti El Thoro, s.r.o., zamestnanci ostatných spolupracujúcich spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nie je platne získaná a takejto osobe nebude odovzdaná. Rovnako sa výhra neodovzdá v prípade, že bude mať Usporiadateľ oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry.Súťažiaci účasťou v súťaži berie na vedomie a súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely vyhodnotenia súťaže a zaslanie výhry, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, usporiadateľom a s ich spracovaním, a to na dobu určitú do riadneho vysporiadania súťaže alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Vyššie uvedené osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Zároveň v súlade s § 62 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vyjadruje súťažiaci súhlas so zasielaním marketingových a obchodných informácií prevádzkovateľa na ním uvedenú e-mailovú adresu. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a nesúhlas so zasielaním obchodných správ môžete prejaviť bezplatne zaslaním správy na e-mail, z ktorého Vám bola doručená správa. V predmete správy musí dotknutá osoba uviesť slovo NEZASIELAŤ.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Výhra je nepredajná a je určená iba pre reklamné účely v rozsahu tohto štatútu. Výhru nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti. Výhra, ktorú nebude možné výhercovi doručiť, má právo Objednávateľ súťaže použiť na iné účely podľa vlastného uváženia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhier. Daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry budú vysporiadané v súlade so zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti v súťaži a výhier súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok podľa pravidiel tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

Tento štatút v platnom znení je účastníkom k dispozícii na www.jazdeckepotreby-elthoro.com

V Prievidzi dňa: 01.01.2017

Usporiadateľ súťaže

El Thoro, s.r.o.

Chcem odoberať newsletter
Kontakt

Tel: +421903255849

 

El Thoro,s.r.o.

Hlavná 260/70
Lazany
972 11

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk